Lietošanas noteikumi

Iepērkoties interneta veikalā elos.lv Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem:

1. Jūs sniedzat par sevi tikai un vienīgi patiesus un precīzus datus.

2. Maksājumu drošību ar Paypal vai bankas maksājumu kartēm nodrošina PayPal, jo, veicot maksājumus, Jūs pieslēdzaties PayPal sistēmai un mēs maksājuma datus nesaglabājam.

3. Produktu attēliem ir tikai informatīvs raksturs un to reālais izskats var atšķirties no attēlā redzamā.

4. Jebkāda informācijas kopēšana vai pārpublicēšana bez elos.lv atļaujas ir stingri aizliegta.

5. Veicot pasūtījumu interneta veikalā elos.lv Jūs piekrītat šiem Distances līguma noteikumiem:

Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu, tiek noslēgts starp SIA „ELO”, LR UR vien.reģ.Nr. 50103463601, adrese: Jūrkalnes iela 5, Jūrmala, LV-2011, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība. 

1.1 Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.elos.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes un pasūtīšanas nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi.

1.2 Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam piedāvājumu ar izvēlētās Preces raksturojumu un tehniskajiem datiem, cenu, apmaksas un piegādes termiņiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.

2. Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1 Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2 Ja pie attiecīgās Preces ir norādīta tās minimālā cena („sākot no EUR”), kuras apmērs ir atkarīgs no Preces tehniskajiem rādītājiem, tad precīzu Preces cenu Pārdevējs norāda apstiprinājuma piedāvājumā.

2.3 Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu vai Paypal maksājumu sistēmā divu ( 2) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

2.4 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā vai Paypal norēķinu kontā.

3. Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1 Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

3.2 Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, pasūtījumi tiek apstrādāti līdz katra mēneša 15. un 30.datumam un piegādāti, sākot no 30.datuma vai nākamā mēneša 15.datuma vai citā termiņā pēc abu pušu vienošanās, bet piegādes laiks ir atkarīgs no Pircēja atrašanās vietas un izvēlētā piegādes veida.

3.3 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.4 Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4. Pušu tiesības un pienākumi.

4.1 Pārdevējs apņemas:

4.1.1 pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;
4.1.2 sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;
4.1.3 informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;
4.1.4 izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;
4.1.5 ne vēlāk 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
4.1.6 Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.

4.2 Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1 pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski  vai elektroniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;
4.2.2 neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;
4.2.3 nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.
4.3 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.4 Pircējs apņemas:

4.4.1 noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;
4.4.2 apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;
4.4.3 pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

4.5 Pircējam ir tiesības:

4.5.1 saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;
4.5.2 saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
4.5.3 Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.

5. Preces kvalitāte un garantija.

5.1 Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.
5.2 Puses vienojas, ka Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Prece ir piegādāta Pircējam un nodota Pircējam lietošanā. Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus un lieto Preces atbilstoši tās tehniskajai specifikācijai.

6. Pušu atbildība.

6.1 Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2 Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību.

7. Atteikuma tiesības.

7. 1 Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
7.2 Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli (atteikuma tiesību veidlapa tie nosūtīta elektroniski) uz adresi: info@elos.lv.
7.3 Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
7.4 Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.
7.5 Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.
7.6 Atteikuma tiesības jūs nevarat izmantot (ja neesat ar pārdevēju vienojies citādi):

7.6.1 ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu.
7.6.2  ja jums tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.
7.6.3  ja jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces.
7.6.4 ja jūs noslēdzat līgumu par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus jums jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana)
7.6.5 ja jūs iegādājaties lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma).
7.6.6 ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.
7.6.7 ja jūs noslēdzat līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar jūsu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir jūs informējis par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību.


8. Privātuma politika

8.1. Iepērkoties vai reģistrējoties interneta veikalā elos.lv jāievada personas dati (piem. vārds, uzvārds, adrese,e-pasta adrese, tālrunis u.tml). Šī informācija ir nepieciešama, lai jūs varētu veikt un saņemt pasūtījumus, bet mēs tos apstrādāt un piegādāt. Mēs varam izmantot šos datus, lai ar jums sazinātos, informētu par pasūtījumiem, akcijām, jaunumiem.
8.2. Mēs apņemamies neizpaust Jūsu datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pasūtījuma piegādei (piem. tālr.nr. nodošana kurjerdienestam).

9. Strīdu risināšanas kārtība.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .